Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem, Felhasználási feltételek

1. Bevezetés

A BudaBau Kft., a továbbiakban szolgáltató, mint adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A BudaBau Kft. adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a vállakozás weboldalain, online szolgálatatási felületein, illetve minden egyéb általa kezelt online felületen (pl.: facebook, stb) Adatvédelmi tájékoztató elnevezés alatt. Ezzel együtt fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát szükség szerint, de a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően megváltoztassuk.

A változtatásokról a szükséges mértékben értesítjük ügyfeleinket és az online tartalmak látogatóit. Amennyiben jelen tájékoztatóval kapcsolatban kérdése lenne, alábbi e-mail címünkre írja meg, válaszunkat ugyanígy írásban küldjük meg részére.

BudaBau Kft. adatvédelmi felelőse: Beró Szilárd
E-mail : szilard.bero@gmail.com

A BudaBau Kft. elkötelezett ügyfelei, partnerei és munkavállalói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az adatkezelésben érintett természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BudaBau Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja ezen adatok biztonságát.

Kérjük olvassa el az alábbiakban részletezett leírást adatvédelmi, adatkezelési eljárásrendünkről!

2. A vállalkozás adatai

Megnevezése: BudaBau Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 6.
Adószáma: 10821628-2-41
Cégjegyzék sz.: 01-09-262178
e-mail: szilard.bero@gmail.com

3. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BudaBau Kft. által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozási elveket, melyeket a társaság, - adott rendszer esetében szerepkörétől függően - mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismer el.

A jelen Tájékoztató a felhasználók által megadott, illetve magánszemélyekről a BudaBau Kft. által fejlesztett és szolgáltatott, illetve az általa használt információs rendszerekben manuálisan vagy adatimport útján rögzített személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

4. Fogalommeghatározások

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • adatkezelés: Függetlenül az alkalmazott eljárástól és módszertől, a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, dolgoz fel vagy az adatok kezeléséhez a technikai hátteret, alkalmazáslogikát biztosítja
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Sütik (Cookie) használata

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, vagy az angol nyelvű eredetijének megfelelően cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A süti tehát egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg.

A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat, célja a felhasználói állapot bevezetése a böngésző és a kiszolgáló közötti kapcsolatba. Sütik hiányában minden egyes weboldal lekérése elszigetelt esemény lenne, így például ha egy felhasználónévvel és jelszóval védett oldalra bejelentkezik a felhasználó és egy tartalmat megnéz, majd átnavigálna egy másik aloldalra, újra be kellene kérni tőle a felhasználónév/jelszó párost.

A sütik célja tehát a weboldalak használatának megkönnyítése és a felhasználó munkamenetével kapcsolatos információk tárolása, de egyéb az oldal használatával kapcsolatos információk gyűjtésére is alkalmas.

A BudaBau Kft. weboldalain és online szolgáltatásain belül kizárólag kétféle céllal, a felhasználók személyének azonosítására nem alkalmas cookie-kat használ.

Használatot segítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalakon és az online szolgáltatásokon való funkció- nyelv, illetve egyéb a használattal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, kizárólag olyan információkat gyűjtenek, hogy melyik oldalt nézett meg egy látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje.

A cookie-k használatának mellőzése

Ahogy azt korábban írtuk, weboldalainkon és az online szolgáltatások felületein használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. Ennek ellenére Önnek lehetősége van a böngészőjében megtiltania a sütik tárolását.

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

6. Az adatkezelés és adatfeldolgozás célja

Vállalkozásunkban forgalmazott termékekre kért árajánlatok elküldéséhez, a vásárlással kapcsolatos levelezésben és a számlázáshoz használja fel a szóban forgó adatokat. 

Saját nyilvántartásainkban kizárólag az üzletvitel szempontjából szükséges személyes adatokat tároljuk, melynek célja az ügyfelekkel, partnerekkel történő kapcsolattartás, a létrejövő jogviszony és a jogszabályoknak megfelelő elszámolás teljesíthetősége.

7. Az adatkezelés jogi alapja

A tájékoztató - és annak alapjául szolgáló Adatvédelmi hatásvizsgálat illetve Adatvédelmi szabályzat - kialakításakor az alábbi jogszabályok és kötelező rendeletek előírásait vettük figyelembe

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - továbbiakban GDPR
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - továbbiakban Infotv
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről - továbbiakban Ptk
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. - továbbiakban Ektv.
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről. - továbbiakban Számv. tv
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről - továbbiakban Eker. tv
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. - továbbiakban Grt
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (munkaviszonnyal összefüggésbe hozható adatok tekintetében)
 • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról (HolaTaxi rendszerhez kapcsolódóan)
 • 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról (HolaTaxi rendszerhez kapcsolódóan)
 • a fővárosi taxisrendelet, azaz a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról)
 • az ügyfelekkel történt - szerződésben (ÁSZF) rögzített - megállapodás
 • a felhasználó által, az adatkezelésre vonatkozóan - írásban vagy az online és mobil alkalmazás felületeken egyértelműen kinyilvánított - megadott engedély.
 • a társaságnál alkalmazott kamerás vagyonvédelmi megfigyelő rendszerre vonatkozó, a belépést megelőző, kifüggesztett írásbeli tájékoztatás.

8. Az adatkezelés és adatfeldolgozás időtartama

Az adatkezelés és feldolgozás időtartama az adatkezelésben való részvétel módjától függ.

Adatkezelőként

Adatkezelőként saját nyilvántartásainkban kizárólag a kapcsolattartáshoz, az ügyfelek tájékoztatásához, a szerződéses jogviszony fenntartásához, illetve az elszámolásokhoz szükséges személyes adatokat tároljuk kizárólag az üzleti kapcsolat idejére.

Az üzleti kapcsolat időtartamát úgy határozzuk meg, hogy az értékesítési vagy egyéb céllal történt megkeresés időpontjától addig tart, míg az ügyféllel bármilyen szempontból értelmezhető szerződéses jogviszony áll fent.


9. A kezelt személyes adatok köre

Saját nyilvántartásainkban kizárólag az üzletvitel szempontjából szükséges személyes adatokat tároljuk.

Adatkezelőként

Adatkezelőként saját nyilvántartásainkban kizárólag a kapcsolattartáshoz, az ügyfelek tájékoztatásához, a szerződéses jogviszony fenntartásához, illetve az elszámolásokhoz szükséges adatokat tároljuk melyek a következők

 • Név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • egyéb - az ügyfél által megadott - kommunikációs csatorna
 • szükség esetén lakcím, vállalkozások esetében székhely illetve levelezési cím
 • adóazonosító, vállalkozások esetében adószám
 • bankszámlaszám

A kezelt adatok közül kizárólag azt tároljuk, melyet a természetes személyekkel kapcsolatos jogviszony megkövetel, adóazonosítót és bankszámlaszámot kizárólag szerződéses kapcsolat esetén a szerződés fenntartásához és elszámolásához (pl.: számlázás) használjuk fel, ahol az adatkezelés jogalapja a partner árajánlatkérő levele, megrendelése.

11. Adatbiztonság

A BudaBau Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, megváltoztatás, illetve felhasználás megakadályozása, megelőzése érdekében.

Az adattárolásra alkalmazott szervergépek redundánsan, védett szerverparkokban vannak elhelyezve, a rajtuk tárolt adatokhoz közvetlen hozzáférése kizárólag a szerverek karbantartását végző munkavállalók és vállalkozások számára van.

12. Jogérvényesítés és jogorvoslat

A BudaBau Kft. az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatokhoz kapcsolódó jogok megismerését, érvényesítését és a jogorvoslatot.

Tájékoztatás

A BudaBau Kft. biztosítja az érintett megfelelő tájékoztatását. Az érintett írásos kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg ezen tájékoztatást.

Adatok helyesbítése és/vagy törlése

Az érintett természetes személy joga, személyes adatainak helyesbítésére vonatkozó kérés, illetve annak általunk történő teljesítése. A BudaBau Kft. a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles. A személyes adatokat töröljük, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -,
 • az adatkezelés célja megszűnt
 • adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • Bíróság, illetve
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
 • A törlésnek fentiek mellett feltétele hogy az adatok törlését valamely törvény vagy egyéb jogszabály törvény nem zárja ki.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett tájékoztatásra, helyesbítésre és törlésre vonatkozó jogait törvény korlátozhatja a Magyar Állam külső és belső biztonsága (a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében, állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából

Amennyiben az érintett helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét fenti okok miatt nem tudjuk teljesíteni, erről 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az érintettet.

Tiltakozás

A BudaBau Kft. biztosítja, hogy az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése és/vagy továbbítása kizárólag vállalkozásunk vagy az adatot átvevő érdekének érvényesítéséhez szükséges közvetlen üzletszerzés vagy, közvélemény-kutatás céljára történik.

Az írásban benyújtott tiltakozást megvizsgáljuk a benyújtásától számított 15 napon belül, annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelést és adattovábbítást megszüntetjük, valamint a tiltakozásról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére az érintett adat korábban továbbításra került

Amennyiben a BudaBau Kft. adatkezelési, adatfeldolgozói tevékenységével kapcsolatba további kérdése van, az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást:

BudaBau Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely : 1039 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 6.
Adatvédelmi felelős: Beró Szilárd
Adatvédelmi felelős elérhetőségei: szilard.bero@gmail.com / +36 30 7050 181


Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) és Beró Szilárd. (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: szilard.bero@gmail.com

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze.

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben: szilard.bero@gmail.com

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Az Ügyfél a személyes adatok védelmének valamennyi körülményét értelmezi, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél a vásárlásával (személyesen és online ) elfogadja ezeket a szabályokat.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat.

Ezek a szabályok hatályba lépnek. Budapest, 2022.06.01.

Felhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat: A weblap tulajdonosaként közzé kell tenned az Általános Szerződési Feltételeket weboldaladon. A dokumentum meg kell határozza az weblap és a vásárló közötti kapcsolatot, el kell magyaráznia a visszatérítési és visszavonási irányelvekre vonatkozó szabályokat. Számos minta és sablon található az Általános Szerződési Feltételekhez online, csak keress rá az "Általános Szerződési Feltételek minta" kifejezést. Mindenképpen javasoljuk jogi tanácsadás igénybevételét és a sablon módosítását a vállalkozás igényeinek megfelelően.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: BudaBau Kft.
A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 6.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szilard.bero@gmail.com

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére: BudaBau Kft székhelye, irattár,

Az adatvédelmi nyilvántartási szám: 001/ 2022.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. Az oldalon található termékek megvásárlása online lehetséges. Az ár nem tartalmazza a futár költségét.

1.7. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.


Rendelés menete

1.9. Amennyiben a komposzttoalett.hu honlap nem érhető el (karbantartási munkálatok végett) Eladó emailben/online messengeren veszi fel a kapcsolatot vásárlóval, és egyeztetik az utalás részleteit. Beérkező utalást követő legkésőbb 15 munkanapon belül eladó feladja a vásárolt termékeket. Az átlagos feladási idő az utalást beérkezésétől: 1-5 munkanap.

1.10. Az esetleges adatvédelmi hibák esetén eladó elállhat a vásárlástól. (Rosszul rögzített ár esetén eladó nem köteles értékesíteni a terméket.)

1.11. Fizetni utalással lehet.

1.12. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. Beérkező utalást követő legkésőbb 15 munkanapon belül eladó feladja a vásárolt termékeket. Az átlagos feladási idő az utalást beérkezésétől: 1-5 munkanap.
1.14. A BudaBau Kft. válaszadási határideje: 72 óra, azaz 3 munkanap.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: kész termék esetén 14 napos elállási jog illeti meg a vásárlót.
Egyedi tervezésű terméket nem áll módunkban visszavásárolni a jogszabályoknak megfelelően.
Egyedi tervezésű termék minden olyan termék, amely a vevő kívánsága szerinti méretben, színvilága alapján készül.
Kész termék visszapostázási költsége a vásárlót illeti elállás esetén.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk, amennyiben a BudaBau Kft. hibájából történt a meghibásodás.

Panaszkezelés

1.19. A weboldal köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság/Törvényszék illetékességét. Budapest, 2022. június 1.